Användarvillkor

För att skydda dina egna intressen, läs dessa villkor noggrant. Om du är osäker på dina rättigheter enligt dem eller om du vill ha någon förklaring om dem, skriv, ring eller maila vår kundserviceavdelning (kontaktuppgifter på vår Kontakta oss-sida) INNAN du lägger beställningen. DU RÅDS ATT SKRIVA UT OCH BEHÅLLA DESSA VILLKOR FÖR DIN DOKUMENTATION.

Genom att lägga en beställning och köpa varor från Baby Deep Sleep via www.babydeepsleep.com ingår du ett juridiskt bindande avtal med oss ​​om följande villkor. Du bör läsa och förstå dessa villkor eftersom de påverkar dina rättigheter och skyldigheter.

Dessa är standardvillkoren för försäljning av Baby Deep Sleep ("säljaren", "vi" eller "oss") för vissa produkter som anges på sidorna på denna webbplats ("varorna"). Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4.2 nedan anges priset för varorna, leveransavgifter och mervärdesskatt i tillämpliga fall på beställningsformuläret.

I enlighet med bestämmelserna i Consumer Protection (Distansförsäljning) Regulations 2000 , har du rätt att dra dig ur denna transaktion. Detaljer om din ångerrätt kommer att skickas till dig tillsammans med varorna när de levereras och finns i artikel 9 nedan.

DESSA VILLKOR BESKRIVER GRUNDEN FÖR KÖP AV DIG OCH FÖRSÄLJNING AV OSS AV PRODUKTERNA SOM BESKRIVS PÅ DENNA WEBBPLATS.

1. Tolkning

1.1 I dessa villkor

"Villkor" avser standardvillkoren för försäljning som anges i detta dokument;

"Kontrakt" avser kontraktet för försäljning av varorna;

"Betalkort" avser det kredit- eller betalkort eller annat betalningssystem som du valt att använda som betalningsmetod för de varor som du har lämnat information om till oss när du gjorde beställningen;

"Leveransområde" avser områden från vilka vi har accepterat en beställning.

"Varor" som du har beställt inklusive eventuell delbetalning av varorna eller delar för dem som är tillgängliga för köp från vår webbplats i enlighet med Villkoren;

"Informationssystem": ett system för att generera, skicka, ta emot, lagra eller på annat sätt bearbeta elektronisk kommunikation.

"Beställning" avser varje beställning som du lagt till oss för leverans av varor;

"Beställningsformulär" avser det elektroniska beställningsformuläret som fylls i och skickas elektroniskt av dig;

"Regler" avser Consumer Protection (Distansförsäljning) Regulations 2000;

"Webbplats" avser vår närvaro på den globala webben, för närvarande tillgänglig via adressen www.babydeepsleep.com.

1.2 Hänvisningar till någon lag eller lagstadgade bestämmelser skall anses innefatta alla lagstadgade ändringar eller omarbetningar av dessa eller några regler eller förordningar som gjorts under dessa eller någon lag som upphäver och ersätter den hänvisade handlingen.

1.3 Om inte sammanhanget kräver annat:-

1.3.1 ord som importerar singular skall inkludera plural och vice versa;

1.3.2 ord som importerar det maskulina könet skall inkludera det feminina könet och vice versa;

1.3.3 hänvisningar till personer skall omfatta personers organ, vare sig de är bolag eller juridiska personer.

1.4 Om inte sammanhanget kräver annat skall hänvisningar till artiklar tolkas som hänvisningar till artiklar i dessa villkor.

1.5 Rubriker infogas endast för bekvämlighet och skall inte påverka konstruktionen eller tolkningen av dessa villkor.


2. Grund för försäljningen

2.1 Vi kommer att sälja till dig och du skall endast köpa de varor som du har angett i en beställning och som har accepterats av oss. Vi förbehåller oss rätten att avvisa alla beställningar. Om inte annat avtalats skriftligen kommer varje sådan försäljning av varor att omfattas av dessa villkor.

2.2 Ingen beställning som lämnas av dig skall anses vara accepterad av oss om inte och tills den har bekräftats via e-post eller skriftligen av oss.

2.3 Inga ändringar av dessa villkor skall vara bindande för oss om inte och tills vi har kommit överens om detta via e-post eller skriftligen.

2.4 Eventuella fel eller utelämnanden i någon information eller dokument som utfärdats av oss skall korrigeras förutsatt att korrigeringen inte väsentligt påverkar kontraktet.

3. Beställningar

3.1 Kvantiteten, kvaliteten och beskrivningen av varorna kommer att vara de som anges i din beställning (om den accepteras av oss).

3.2 Beställningar accepteras efter eget gottfinnande men accepteras normalt om varorna är tillgängliga, beställningen återspeglar aktuell prissättning, du är baserad i leveransområdet och ditt betalkort är auktoriserat för transaktionen.

3.3 Du eller vi har rätt att frånträda alla avtal i händelse av uppenbara fel eller felaktigheter avseende varorna som visas på vår webbplats.

3.4 Du är ansvarig för att säkerställa riktigheten av villkoren för alla beställningar som lämnats av dig, och för att ge oss all nödvändig information om varorna inom en tillräcklig tid för att vi skall kunna utföra avtalet i enlighet med dess villkor.

3.5 Kvantiteten, kvaliteten och beskrivningen av och eventuella specifikationer för varorna skall vara de som anges på de relevanta sidorna på denna webbplats.

3.6 Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i specifikationen för varorna som krävs för att överensstämma med tillämpliga lagstadgade eller EG-krav

4. Priset på varorna

4.1 Priset på varorna skall vara det pris som anges på den relevanta sidan på denna webbplats. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna som anges på denna webbplats förutsatt att om vi accepterar en beställning från dig kommer priset för varorna att vara det pris som anges i det relevanta intervallet vid den tidpunkt då beställningen görs.

4.2 Om priset på varorna ökar mellan det datum då vi accepterar din beställning och leveransdatumet kommer vi att meddela dig och be dig bekräfta via e-post/skriftligt att det nya priset är acceptabelt. Om det inte är acceptabelt så har du naturligtvis möjlighet att avbryta beställningen.

4.3 Priset på varorna inkluderar inte försäkrat porto eller emballage. Det kommer att tillkomma en extra avgift i förhållande till storleken och mängden av försäkrade varor för porto och förpackning. Denna avgift kommer tydligt att visas på beställningsformuläret.

4.4 Det totala priset är inklusive eventuell tillämplig mervärdesskatt.

5. Betalningsvillkor

5.1 När du ger oss information om betalkortet och skickar beställningen så:

5.1.1 bekräftar och förbinder du dig att informationen i Beställningen är sann och korrekt och att du är vederbörligen auktoriserad att använda Betalkortet; och

5.1.2 tillåter du oss att dra av hela priset för varorna från betalkortskontot och alla andra betalningar som kan komma att betala oss enligt avtalet.

5.2 Om det inte är möjligt att få full betalning för varorna från ditt konto vid leverans av varorna till dig, kan vi avbryta beställningen eller avbryta eventuella ytterligare leveranser till dig. Detta påverkar inte några andra rättigheter vi kan ha.

5.3 Om varor returneras av dig i enlighet med dina rättigheter enligt bestämmelserna i artikel 9, kommer vi att kreditera betalkortet med lämpligt belopp.

5.4 Vi kommer inte att vidarebefordra din personliga information till någon tredje part utan ditt tillstånd. Såvida det inte enbart beror på vår vårdslöshet kan vi inte hållas ansvariga för eventuella förluster du kan lida. Om ditt betalkort i något fall används bedrägligt har du rätt att avbryta betalningen och få ersättning av kortutgivaren utan att debiteras för förlusten.

6. Leverans

6.1 Leverans av varorna skall göras av oss eller vår transportör till den leveransadress som anges i beställningsformuläret. Det är viktigt att denna adress är korrekt. Var noga med var du vill att varorna lämnas om du är ute när vi levererar. När varorna har levererats i enlighet med dina leveransinstruktioner är du ansvarig för dem. Vårt ansvar för allt annat än skador som beror på vår vårdslöshet eller på grund av ett konstruktionsfel upphör vid leverans.

6.2 Vi kommer att göra allt vi rimligen kan för att uppfylla det angivna datumet för leverans, eller om inget datum har överenskommits, inom 30 dagar från beställningsdatumet. Vi kan inte hållas ansvariga för förseningar utanför vår kontroll. Om vi ​​inte kan fastställa leveransdatumet kommer vi att kontakta dig. Om leverans inte kan ske inom 30 dagar från det angivna leveransdatumet har du rätt att antingen ordna ett ändrat datum eller annullera beställningen och få full återbetalning. Om vi ​​kan leverera före det angivna datumet kommer vi att kontakta dig.

6.3 Om beställningen innefattar flera delar och vi inte kan leverera hela beställningen men kan leverera en del kommer vi att kontakta dig och informera dig om detta, och leverans kommer att ske på ett ömsesidigt överenskommet datum. I detta fall kommer leverans att sägas ske i omgångar. Varje leverans skall utgöra ett separat kontrakt och varje underlåtenhet av oss att leverera någon eller flera av delbetalningarna i enlighet med dessa villkor, eller något anspråk från dig med avseende på en eller flera delbetalningar, ger dig inte rätt att behandla avtalet som en helhet som avvisad.

6.4 Om vi ​​av någon anledning som ligger inom vår kontroll misslyckas med att helt eller delvis leverera dina varor skall eventuell återbetalning inte vara mer än priset för varorna, tillsammans med eventuella leverans- och/eller rimliga returkostnader.

6.5 Vardera parten har rätt att häva avtalet med avseende till bristande fullgörande av förpliktelser i samband med leverans. Vid avbokning kommer vi att återbetala alla belopp som redan har betalats av dig och alla rimliga returkostnader som du ådragit dig.

7. Risk och egendom

7.1 Så snart vi har levererat varorna eller tjänsterna kommer du att ansvara för dem. Om du uppskjuter en leverans kommer vårt ansvar för allt annat än skador på grund av vår vårdslöshet att upphöra det datum vi samtycker till att leverera dem, enligt avtalet.

7.2 Med förbehåll för bestämmelserna i artikel 9 och trots leverans och riskövergång för varorna, eller någon annan bestämmelse i dessa villkor, skall varorna som egendom inte övergå till dig förrän vi har mottagit hela betalningen i kontanter eller godkända medel för priset på varorna. Varor som levereras till dig är inte för återförsäljning.

8. Garantier och ansvar

8.1 Villkoren för detta kontrakt påverkar inte eventuella ytterligare rättigheter som du kan ha under tillverkarens garanti. Dessa är rättigheter som du fått av tillverkaren utöver dina lagstadgade rättigheter. Eventuella ytterligare rättigheter som du fått av tillverkaren med avseende köpta varor ingår inte i detta avtal.

8.2 Som konsument har du lagstadgade rättigheter angående retur av defekta varor och anspråk avseende förluster som orsakats av någon försumlighet från vår sida eller vår underlåtenhet att fullgöra våra skyldigheter. Villkoren i detta avtal påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. För ytterligare information om dessa rättigheter kontakta Trading Standards eller Citizens’ Advice Bureau.

8.3 VIKTIGT MEDDELANDE: TIDSGRÄNS FÖR MEDDELANDE OM KRAV

Du ombeds att undersöka varorna så snart som rimligen är möjligt efter leverans. Alla anspråk från dig baserat på eventuella defekter i varornas kvalitet eller skick eller deras underlåtenhet att överensstämma med specifikationen måste (oavsett om leverans nekas av dig eller inte) meddelas företaget inom 14 dagar från leveransdatumet eller inom en skälig tid efter upptäckt av felet om det inte framkommit vid skälig besiktning.

8.4 Om ett giltigt anspråk avseende levererade varor meddelas oss inom 14 dagar från leveransdatumet, eller inom rimlig tid om det inte framgår vid rimlig inspektion, har du rätt att:

1. i) avvisa varorna och få full återbetalning; eller
2. ii) få varorna (eller delen i fråga) utbytta kostnadsfritt.

Alla anspråk som görs efter 14 dagar efter leverans eller som överstiger en rimlig tid för upptäckt har vi rätt att antingen:

1. i) byta ut varorna (eller delen i fråga) kostnadsfritt, eller
2. ii) efter eget gottfinnande återbetala priset för varorna (eller en proportionell del av priset) till dig och vi har inget ytterligare ansvar gentemot dig.

8.5 Förutom när det gäller dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet kommer vi inte att vara ansvariga enligt detta avtal för förlust eller skada som orsakats av oss eller våra agenter under omständigheter där:

1. i) det inte föreligger något brott mot en laglig omsorgsplikt som vi eller av någon av våra anställda eller agenter är skyldiga dig;
2. ii) sådan förlust eller skada inte är ett rimligen förutsägbart resultat av något sådant brott;

iii) varje ökning av förlust eller skada till följd av att du bryter mot något villkor i detta avtal.

I händelse av att du använder leveransadressen delvis för kommersiella ändamål, kan inget ansvar för utebliven vinst eller annan ekonomisk förlust som uppstår till följd av brott mot detta avtal accepteras.

8.6 Med förbehåll för våra skyldigheter, och dina rättigheter enligt bestämmelserna, skall vi inte vara ansvariga gentemot dig eller anses bryta mot avtalet på grund av någon försening i utförandet, eller något underlåtenhet att utföra, några av våra skyldigheter i förhållande till varorna om förseningen eller felet berodde på någon orsak utanför vår rimliga kontroll.

8.7 Vi tar inget ansvar för innehållet på andra webbplatser som denna webbplats har länkar till.

9. Ångerrätt

9.1 Du har en ångerfrist på 14 dagar att häva avtalet efter det datum då du mottog varorna, och returnera varorna på din bekostnad och få full återbetalning av varupriset och eventuella leveranskostnader.

9.2 Under ångerfristen måste varje hävning göras skriftligt av endera parten.

9.3 Varor måste returneras kompletta och oskadade med alla tillbehör och instruktioner. Alla returnerade varor måste vara i det skick som de emottogs. Det innebär att föremålen inte får skadas, smutsas ner, tvättas, ändras eller slitas (annat än att prova föremålet).

9.4 Rätten att häva detta avtal gäller inte för personliga varor eller varor som tillverkats enligt din specifikation.

9.5 I händelse av att vi levererar ersatta varor till dig i enlighet med bestämmelserna i artikel 2, är din rätt att avbryta enligt ovan, förutom att kostnaden för att returnera varorna skall bäras av oss.

10. Kommunikation

10.1 All kommunikation som skickas elektroniskt via e-post eller på annat sätt:

10.1.1 kommer att anses ha skickats när det går in i ett informationssystem utanför meddelandets upphovsmans kontroll;

10.1.2 kommer att anses ha tagits emot av den avsedda mottagaren vid den tidpunkt då den i läsbar form går in i ett informationssystem som är tillgängligt för den avsedda mottagaren;

10.1.3 kommer att anses ha skickats i fallet med ett företag på dess huvudsakliga verksamhetsställe och i fallet med en individ där han eller hon vanligtvis är bosatt;

10.1.4 kommer att anses ha tagits emot när det gäller en verksamhet på dess huvudsakliga verksamhetsställe och när det gäller en individ där han eller hon normalt är bosatt.

10.2 För att skydda dina egna intressen bör du be om ett leveranskvitto för alla sådana och behålla en papperskopia av det leveranskvittot och originalkorrespondensen.

11. Allmänt

11.1 All kommunikation som skickas per post kommer att anses ha mottagits av den avsedda mottagaren tre dagar efter utskicket om det skickas med post i 1:a klass eller fem dagar efter utskick om det skickas med post i 2:a klass.

11.2 Artiklarna i dessa villkor och varje underartikel i dessa är flera och om någon del av någon artikel eller underartikel skall vara ogiltigt eller omöjligt att verkställa, skall resten av sådana artiklar eller underartiklar ändå vara giltiga och verkställbara.

11.3 Inget villkor i avtalet är avsett att ge en förmån till, eller vara verkställbar av, någon person som inte är part i avtalet (vare sig det är enligt lagen om kontrakt (rättigheter för tredje part) 1999 eller på annat sätt).

11.4 Om någon bestämmelse i dessa villkor av någon domstol eller behörig myndighet anses vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa i någon jurisdiktion, helt eller delvis, kommer det inte att påverka giltigheten eller verkställbarheten av de andra bestämmelserna i dessa villkor och resten av bestämmelsen i fråga skall inte påverkas och inte heller kommer den att påverka giltigheten, lagligheten eller verkställbarheten av den bestämmelsen i någon annan jurisdiktion.

11.5 Vi kommer att försöka lösa eventuella meningsskiljaktigheter snabbt och effektivt. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar eventuella meningsskiljaktigheter och vill väcka talan vid domstol måste du göra det inom Finland.

11.6 Rubrikerna i dessa villkor är endast avsedda för bekvämlighet och kommer inte att påverka deras tolkning.